با حیوانی که کود گوگرد خورده باشد باید چه کرد؟؟

حیوانات به دلیل مقاومتی که در بدن خود دارند در برابر بیماری که کود گوگرد برای آنها می آورد مقاومت می کنند اما باید به دامپزشکی مراجعه شود. در ادامه با مجموعه آراد برندینگ همراه ما باشید.

کودها انواع متعددی دارند برای مثال کود گوگرد کشاورزی دو نمونه پودر و مایع دارد که هر دو برای تامین نیازهای گیاهان استفاده می شوند.

کودها نیز بر اساس طبقه بندی گوگردها طبقه بندی می شوند برای مثال کود گوگرد ارگانیک و صنعتی وجود دارد که تفاوت آنها در تهیه و مقدار گوگرد آن است.

مقدار مصرف کود گوگرد مایع برای هر محصول، بسته به نیازی می باشد که سازمان استانداردها تعیین کرده اند. اگر از این میزان بیشتر مورد مصرف قرار گیرد سبب از بین رفتن محصول می شود.